Työskentelytapa, joka yhdistää suunnittelun ja käyttäjäkeskeisen ajattelun palveluiden kehittämisessä.

Palvelumuotoilun periaatteiden soveltaminen arkkitehtisuunnittelussa voi sisältä useita eri vaiheita

Vaikka palvelumuotoilua on perinteisesti sovellettu enemmän liiketoiminta- ja palvelusektorilla, sen periaatteita ja menetelmiä voidaan hyödyntää myös arkkitehtuurin ja käyttäjälähtöisessä tilasuunnittelussa.

Arkkitehtisuunnittelussa palvelumuotoilu auttaa arkkitehteja ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennusten käyttäjien tarpeita ja luomaan toimivia ja mielekkäitä tiloja. Se painottaa käyttäjäkokemuksen tärkeyttä ja pyrkii luomaan ympäristöjä, jotka tukevat ihmisten toimintaa, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. 

Käyttäjätarpeiden ymmärtäminen

Palvelumuotoilussa käyttäjätarpeiden kartoittaminen ja ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tätä sovelletaan Suunnittelemon yrityksen tarpeisiin toteutetussa käyttäjälähtöisessä tilojen tarvekartoituksessa palvelumuotoilun keinoin on niin fasilitoituja työpajoja kuin yrityksen työntekijöiden sekä johdolle kohdennetuissa kyselylomakkeita, joilla pureudutaan yrityksen todellisiin tarpeisiin ja tietenkin vastaajien tiedot käsitellään luottamuksella.

Työpajojen etenemistä ja konkreettista näkökulmaa toteutetaan Suunnittelemossa juuri arkkitehdin ja sisustusarkkitehdin laatimilla tilaluonnoksilla, joiden avulla tarpeiden sekä tilojen hahmottaminen asiakkaidenkin näkökulmasta on helpompaa. 

Tyypillisiä palvelumuotoilun keinoin kerättäviä lähtötietoja kootaan toimitilahankkeissa ja 
arkkitehdin tulee tehdä perusteellista tutkimusta rakennuksen tulevista käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Suunnittelemossa tämä voi tarkoittaa kiinteistön omistajan näkökulman kartoittamista tai rakennukseen asettuvien käyttäjien toiveiden kartoittamista ja tulevaisuutta. 

Uusien tilojen suunnittelussa ja uudisrakentamiskohteissa käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa tilojen muodot sekä liittymiset toisiinsa voidaan toteuttaa palvelumuotoilun keinoin. Ideointivaiheessa arkkitehti voi käyttää erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä, kuten käyttäjäpersoonien luontia ja asiakaspolkujen kartoitusta. Tavoitteena on ymmärtää, miten eri tilat ja toiminnot voivat tukea käyttäjien tarpeita ja luoda positiivisia kokemuksia.

Prototyyppien ja konseptien kehittäminen

Palvelumuotoilun avulla voidaan luoda prototyyppejä ja tilakonsepteja, joita voidaan testata ja arvioida käyttäjien kanssa. Arkkitehti voi esimerkiksi rakentaa pienoismalleja tai 3D-mallin tilan hahmottamiseksi. Suunnittelun erivaiheissa Suunnittelemo käyttää myös visualisoituja tiloja sekä näihin suunniteltuja kalustuksia visualisoidakseen tiloja ja saadakseen käyttäjäpalautetta.

Käyttäjäkokemuksen jatkuva parantaminen

Palvelumuotoilua ja siihen liitettyjä työtapoja pidetään onnistuneen toteutuksen lähtökohtana. Menetelmät toimivatkin isossa osassa Suunnittelemossa arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien suunnittelutyötä.

On myös tärkeä muistaa, että palvelumuotoilu arkkitehtisuunnittelussa on jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Arkkitehdin tulee ottaa huomioon niin käyttäjät, tilaajat, rakennuttajat kuin muut suunnittelijatkin, jotta lopputulos olisi mahdollisimman toimiva ja käyttäjäystävällinen.

Palvelumuotoilun avulla arkkitehti voi luoda tiloja, jotka eivät ainoastaan täytä teknisiä vaatimuksia ja esteettisiä kriteerejä, vaan myös tarjoavat kokonaisvaltaisen käyttökokemuksen. Tilojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota esimerkiksi tilan käytettävyyteen, esteettömyyteen, ergonomiaan, valaistukseen, äänisuunnitteluun ja viihtyvyyteen.

Palvelumuotoilu arkkitehtisuunnittelussa voi myös edistää kestävää kehitystä ja ekologista suunnittelua. Esimerkiksi tilojen taloudellinen tehokkuus, energiatehokkuus, luonnonvalon hyödyntäminen, kierrätettävien materiaalien käyttö ja luontoyhteyden vahvistaminen voivat olla osa suunnittelua.

Arkkitehdin tai sisustusarkkitehdin työ ei pääty suunnittelun valmistumiseen, vaan palvelumuotoilun periaatteiden mukaan käyttäjäkokemusta tulee jatkuvasti seurata ja arvioida. Palautteen perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia tiloihin.

Kaiken kaikkiaan palvelumuotoilun periaatteet auttavat arkkitehteja luomaan tiloja, jotka ovat ihmiskeskeisiä, toimivia, esteettisiä, kestäviä ja mielekkäitä. Ne auttavat suunnittelijoita ymmärtämään käyttäjien tarpeita ja luomaan kokonaisvaltaisia kokemuksia, jotka parantavat elämänlaatua ja tukevat ihmisten hyvinvointia tiloissa. 

Artikkelin kirjoitti Milla Lindroos


Haluatko kuulla lisää?

”Haluaisitko tilata palvelumme käyttäjälähtöisestä kartoituksesta palvelumuotoilun avulla yrityksen tai tiimin tarpeiden kartoittamiseksi?”

Milla Lindroos

Toimitusjohtaja, projektipäällikkö
+358 (0)44 976 9164
milla@suunnittelemo.fi